Večopravilno časovno stikalo EM82

Tehnične lastnosti

Tabela 1 Tehnične lastnosti Večopravilnega časovnega stikala stikala EM82
Parameter Vrednost
Napajalna napetost 230 VAC, 50 Hz
Izhod Rele 16 A, 250 VAC, 50 Hz
Presek žic 0,75 - 4,00 mm^2
Temperatura delovanja -5 do + 60 °C
Funkcije Stikalo, Tipkalo, Rele (Krmiljeno stikalo), Časovnik
Indikacija programa/stanja RGB LED
Število tipk 2
Vrsta delovanja tipke Kapacitivno
Število priključkov 6. 2x N + 2x L + 1x Izhod (L') + 1x Krmiljen vhod (S)
Možnost krmiljenega vhoda Da. Priključitev signala omrežne napetosti (230 VAC) na sponko S.
Dodatno »Zero Crossing« (preklop stikala ob prehodu napetosti skozi 0 V)

Vgradnja stikala

Stikalo EM82 NI PRIMERNO za vgradnjo v podometne doze globine 45 mm in ohišja CUBO IP20. Stikalo je namenjeno za uporabo v notranjih prostorih, zaščitenih pred vplivom vlage.

Slika 1 Izgled in dimenzije stikala EM82

Vrsta bremen

Slika 2 Maksimalna priključna moč oz. tok za različna bremena.

POMEMBNO

Pri priključitvi vseh vrst bremen mora biti pred bremenom priključena tudi varovalka (avtomatska ali taljiva). Nazivni tok varovalke mora biti manjši ali enak toku, ki ga dopušča priključeno breme (Slika 2).

Vezalne sheme

Upravljanje ter priklop stikala

Slika 3 Shematski prikaz prednje strani stikala. Tipka 1 - 1, LED indikator 2 , tipka 2 - 3
Slika 4 Priključne sponke stikala EM82
Tabela 2 Seznam priključkov na stikalu EM82
Priključek Naziv
N Nevtralni vodnik
L Fazni vodnik
L' Izhod (Krmiljena faza)
S Vhodni krmilni signal (230 VAC, 50 Hz)

Večopravilno časovno stikalo na sprednji strani sestavljata dve kapacitivni tipki 1 in 3 ter LED indikator 2. S tipkama 1 in 3 izbiramo oz. nastavljamo stanje, medtem ko LED indikator uporabnika informira o trenutnih nastavitvah oz. stanju, v katerem se nahaja stikalo EM82.
Večopravilno časovno stikalo omogoča štiri načine delovanja.

1. Stikalo (Vklop | Izklop)

Ob pritisku na tipko 1 ali 3 se stikalo vklopi (stanje ON) in indikator 2 sveti z nastavljeno barvo za vklopljeno stanje. Ob ponovnem pritisku na tipko 1 ali 3 se stikalo izklopi (stanje OFF) in indikator 2 sveti z nastavljeno barvo za izklopljeno stanje.

Slika 5 Vklop in izklop stikala EM82

2. Tipkalo

Ob pritisku na katerokoli tipko se izhod vklopi in ostane vklopljen dokler uporabnik drži pritisnjeno tipko.

3. Rele

Stikalo je povsem krmiljeno prek vhodnega signala S in je vklopljeno, dokler je na priključku S prisoten signal, v nasprotnem primeru pa je izklopljeno.

4. Časovnik

Ko je stikalo v načinu časovnika, začne po kratkem pritisku na tipko 1 ali 3 odštevati čas. Po pretečenem času se stikalo izklopi. Časovnik lahko kadarkoli vmes izklopimo s pritiskom na tipko 1 ali 3.
Enako delovanje dosežemo tudi v primeru krmiljenja prek vhodnega signala S.

PONASTAVITEV ČASOVNIKA

Če želimo, da časovnik med tem, ko je v stanju ON, ponovno začne s štetjem časa od začetka, lahko to naredimo na dva načina:

1. Časovnik s pritiskom na tipko 1 ali 3 izklopimo in ga s pritiskom na tipko 1 ali 3 ponovno vklopimo. Časovnik bo začel s ponovnim štetjem časa od začetka.

2. Časovnik je možno med delovanjem ponastaviti tudi brez izklapljanja. To storimo s kratkim pritiskom na tipki 1 ali 3. LED indikator 2 bo v tem primeru dvakrat utripnil z barvo, nastavljeno za stanje OFF, in zatem svetil z barvo, nastavljeno za stanje ON.

Slika 6 Ponastavitev časovnika nastavljenega na 60 s, skratkim pritiskom na obe tipki 1 in 3

Opis delovanja stikala s krmilnim signalom S

POMEMBNO

Na priključitveno sponko za krmilni signal S, uporabnik poveže omrežne napetosti (230 VAC)! Krmilni signal S deluje v vseh zgoraj omenjenih načinih delovanja. Njegova funkcija se razlikuje zgolj, ko je Večopravilno časovno stikalo EM82 v načinu delovanja Rele.

Krmilni signal S ima dva načina delovanja. Način delovanja 1 deluje v vseh načinih delovanja stikala in je opisan pod točko a).

Način delovanja 2 pa deluje zgolj v izbranem načinu delovanja stikala ČASOVNIK in je opisan pod točko b).

a) Delovanje krmilenga signala S - NAČIN 1

1. Izbran način: Stikalo | Tipkalo | Časovnik

Ko je izbran eden izmed načinov delovanja (stikalo, tipkalo ali časovnik), ima zunanji signal funkcijo tipkala. To pomeni, da se stanje stikala EM82 spremeni ob pojavitvi signala na sponki S.

Primer: Na sponko S je priključeno zunanje tipkalo, Večopravilno časovno stikalo EM82 je v načinu delovanja STIKALO in v stanju OFF. Ko uporabnik na zunanjem tipkalu pritisne tipko, se na stikalu EM82 spremeni stanje iz stanja OFF v stanje ON. Ne glede na vrsto pritiska tipke na zunanjem tipkalu (dolg ali kratek pritisk) se stanje spremeni le enkrat. Ob vnovičnem pritisku tipke na zunanjem tipkalu se stanje na stikalu EM82 spremeni iz stanja ON v stanje OFF.

Na slikah 7, 8 in 9 je prikazano delovanje stikala EM82 za različne načine delovanja (stikalo, tipkalo in časovnik v izbranem delovanju krmilnega signala S - NAČIN 1.

Slika 7 Prikaz delovanja zunanjega signala S in tipk pri načinu delovanja STIKALO in zunanjega signala v NAČINU 1
Slika 8 Prikaz delovanja zunanjega signala S in tipk pri načinu delovanja ČASOVNIK in zunanjega signala v NAČINU 1
Slika 9 Prikaz delovanja zunanjega signala S in tipk pri načinu delovanja TIPKALO in zunanjega signala v NAČINU 1

2. Izbran način: Rele

Ko je izbran način delovanja Rele, ima zunanji signal funkcijo vklopa. To pomeni, da se stanje stikala EM82 spremeni v ON ob pojavitvi signala na sponki S. Ko signal ni več prisoten na sponki S, se stanje stikala EM82 spremeni v OFF.

Primer: Na sponko S je priključeno zunanje tipkalo, Večopravilno časovno stikalo EM82 je v načinu delovanja Rele in v stanju OFF. Ko uporabnik na zunanjem tipkalu pritisne tipko, se na stikalu EM82 spremeni stanje iz stanja OFF v stanje ON. Ko uporabnik spusti tipko na zunanjem tipkalu, se stanje na stikalu EM82 spremeni v OFF.

Slika 10 Prikaz delovanja zunanjega signala S in tipk pri načinu delovanja RELE in zunanjega signala v NAČINU 1

b) Delovanje krmilenga signala S - NAČIN 2

1. Izbran način: Stikalo | Tipkalo | Rele

Ko je izbran eden izmed načinov delovanja (stikalo, tipkalo ali rele), ima zunanji signal funkcijo tipkala, tako kot v NAČINU 1.

2. Izbran način: Časovnik

V primeru, da je izbran način delovanja ČASOVNIK in je zunanji signal S v načinu delovanju NAČIN 2, ima zunanji signal S vlogo vklopa časovnika z zamaknjenim začetkom odštevanja. Ko se na sponki S pojavi zunanji signal, se stikalo vklopi, vendar časovnik še ne prične z odštevanjem. V trenutku, ko signal na sponki S ni več prisoten, začne časovnik odštevati nastavljen čas in stikalo se izklopi ob izteku časovnika.

Stikalo EM82 je v primeru, da ga vklopi zunanji signal S, možno izklopiti samo s pritiskom na eno izmed tipk 1 ali 3.

Primer: Na sponko S je priključeno zunanje stikalo SM10, Večopravilno časovno stikalo EM82 je v načinu delovanja Časovnik (10 min) in krmilni signal S v NAČINU 2. Stikalo EM82 je v stanju OFF. Stikalo EM82 je umeščeno v kopalnici in njegov izhod krmili ventilator. Ko uporabnik v kopalnici vklopi luč s stikalom SM10, se hkrati vklopi tudi ventilator. Ko uporabnik zapusti kopalnico in izklopi luč s stikalom SM10, s tem odvzame tudi prisoten signal na sponki S in s tem se začne odštevati časovnik na stikalu EM82. Ventilator ostane vklopljen še 10 minut, nato pa se avtomatsko izklopi.

Slika 11 Prikaz delovanja zunanjega signala S in tipk pri načinu delovanja ČASOVNIK in zunanjega signala v NAČINU 2

Nastavitve

V spodnji tabeli so prikazane tovarniške nastavitve delovanja. Do teh nastavitev lahko vedno pridemo tudi s postopkom ponastavitve stikala na tovarniške (glej poglavje Ponastavitev na tovarniške nastavitve).

Tabela 3 Tovarniške nastavitve
Parameter Vrednost
Program Stikalo
Delovanje krmilnega signala S NAČIN 1
LED indikator - stanje ON Zelena
LED indikator - stanje OFF Rdeča
LED indikator - stopnja osvetlitve ~70%

1. Nastavitve načina delovanja

V nastavitveni meni, kjer izbiramo med načini delovanja, vstopimo s pritiskom in držanjem obeh tipk 1in 3 hkrati, dokler LED indikator 2 ne prične z utripanjem bele barve. Ko LED indikator 2 utripne petkrat (5x), se nahajamo v nastavitvenem meniju. Tu nam LED indikator z utripanjem indicira trenutno izbrano stanje (Tabela 4). Posamezen cikel utripanj je ločen s 7-sekundnim premorom.

Tabela 4 Možni načini delovanja stikala
Program Št. Utripov indikatorja Barva indikatorja Opis delovanja
0 1 Zelena Stikalo (Vklop | Izklop)
1 1 Rdeča Tipkalo (Vklop in samodejni izklop po ~ 0,5 s)
2 1 Vijolična Rele (krmiljen preko vhoda S)
3 1 Modra Časovnik - 15 s
4 2 Modra Časovnik - 30 s
5 3 Modra Časovnik - 1 min
6 4 Modra Časovnik - 2 min
7 5 Modra Časovnik - 5 min
8 6 Modra Časovnik - 10 min
9 7 Modra Časovnik - 20 min
10 8 Modra Časovnik - 30 min
11 9 Modra Časovnik - 45 min
12 10 Modra Časovnik - 1 h
13 11 Modra Časovnik - 2 h
14 12 Modra Časovnik - 3 h
15 13 Modra Časovnik - 5 h
16 14 Modra Časovnik - 8 h
17 15 Modra Časovnik - 12 h

Med nastavitvami se premikamo naprej (od 0 proti 17) s kratkim pritiskom na tipko 1, nazaj (od 17 proti 0) pa s kratkim pritiskom na tipko 3. Možen je prehod iz programa 17 v program 0 in obratno. Z dolgim pritiskom na obe tipki 1 in 3, dokler LED indikator 2 ne prične utripati z belo barvo (5 utripov), potrdimo izbrano delovanje in zapustimo nastavitveni meni.
Stikalo, ob priklopu na električno napajanje, z utripi LED indikatorja 2 indicira stanje programa.

Prikaz vstopa v nastavitveni meni in izbire posameznega načina delovanja

Slika 12 Vstop v nastavitve in izbira načina delovanja Stikalo
Slika 13 Vstop v nastavitve in izbira načina delovanja Tipkalo
Slika 14 Vstop v nastavitve in izbira načina delovanja Rele
Slika 15 Vstop v nastavitve in izbira načina delovanja Časovnik

2. Nastavitve barve LED indikatorja za posamezno stanje

Barve, ki so na razpolago: Rdeča, Modra, Zelena, Vijolična, Bela, Brez

Do nastavitev barve in zatemnitve LED indikatorja za posamezno stanje pridemo na naslednji način:

Če želimo spreminjati barvo LED indikatorja, ko je stikalo v stanju OFF, držimo tipko 1 ali 3 približno 5 s, dokler LED indikator 2 ne prične z utripanjem s trenutno izbrano barvo stanja (če je izbrana barva »Brez«, potem bo LED indikator utripal belo). S tipkama 1 ali 3 se nato pomikamo čez seznam možnih barv.

Če želimo zmanjšati ali povečati svetlost LED indikatorja, to storimo z dolgim pritiskom na tipki 1 ali 3. Tipka 1 poveča moč svetilnosti, tipka 3 zmanjša moč svetilnosti.

Ko smo nastavili želeno barvo in svetilnost, izstopimo iz menija z dolgim pritiskom (~5 s) na obe tipki 1 in 3, dokler ne prične LED indikator 2 utripati z izbrano barvo (če je izbrana barva »Brez«, potem bo LED indikator utripal belo).

Enak postopek velja tudi za nastavljanje barve indikatorja za stanje ON, le da je potrebno za vstop v nastavitve stikalo najprej prižgati in nato držati tipko 1 ali 3.

Prikaz nastavitev barv LED indikatorja za posamezno stanje

Slika 16 Nastavitve barve za stanje ON
Slika 17 Nastavitve barve za stanje OFF
Slika 18 Nastavitev stopnje svetilnosti LED indikatorja

3. Nastavitev načina delovanja zunanjega krmilnega signala S

Stikalu EM82 lahko nastavimo način delovanja zunanjega krmilnega signala S. Opis delovanja lahko, najdemo v poglavju »Opis delovanja stikala s krmilnim signalom S«.

Način delovanja NAČIN 1 izberemo tako, da izberemo želeno funkcijo stikala (Stikalo, Tipkalo, Rele ali Časovnik) in s hkratnim pritiskom na obe tipki 1 in 3 za 5 s zapustimo nastavitveni meni. NAČIN 1 je pred nastavljen način.

V primeru, da želimo nastaviti način delovanja NAČIN 2, to storimo, tako da v nastavitvenem meniju izberemo način delovanja ČASOVNIK in nato hkrati, poleg pritiska na obe tipki 1 in 3 za 5 s, na krmilnem signalu S poskrbimo, da je v tem času vseskozi prisoten zunanji signal.

Slika 19 Nastavitev načina delovanja vhodnega signala S za NAČIN 1
Slika 20 Nastavitev načina delovanja vhodnega signala S za NAČIN 2

4. Shranjevanje nastavitev

Stikalo EM82 si določene nastavitve in parametre (Tabela 5) shrani v pomnilnik, kjer ostanejo ohranjene tudi v primeru izgube napajanja. Stikalo si zapomni nastavitve načina delovanja, barvo indikatorja v obeh stanjih in stopnjo zatemnitve indikatorja ob vsaki spremembi izbrane nastavitve. Poleg tega si stikalo v načinu delovanja ČASOVNIK vsakih 5 minut zapomni tudi, koliko časa je preteklo od vklopa in v kakšnem stanju je stikalo (ON ali OFF). V primeru izgube napajanja se stikalo po ponovni vzpostavitvi napajanja povrne v stanje pred izgubo napajanja.

Tabela 5 Seznam nastavitev, ki se shranijo v trajni pomnilnik stikala EM82
Naziv nastavitve Način delovanja Kdaj
Stanje stikala (ON | OFF) Časovnik Vsakih 5 min
Pretečen čas Časovnik Vsakih 5 min
Način delovanja stikala (stikal, tipkalo, rele ali časovnik) Vsi Ob spremembi programa
Barva indikatorja v stanju ON Vsi Ob spremembi barve
Barva indikatorja v stanju OFF Vsi Ob spremembi barve
Stopnja zatemnitve indikatorja Vsi Ob spremembi zatemntitve
Način delovanja vhodnega krmilnega signala S Vsi Ob spremembi programa
Zaklep naprave Vsi Ob zaklepu/odklepu naprave

Primer: Stikalo je v načinu delovanja ČASOVNIK in izbran je program št. 11 (trajanje časovnika 45 min). Uporabnik pritisne tipko za vklop 1 ali 3 in po 17 min stikalo izgubi napajanje. Stikalo se po ponovni vzpostavitvi napajanja vrne v stanje ON, v katerem bo še nadaljnjih 30 min, nato pa se bo izklopilo.

5. Zaklepanje naprave

Stikalo EM82 uporabniku omogoča, da stikalo zaklene in s tem onemogoči enostavno spreminjanje načina delovanja stikala. To storimo tako, da obe tipki 1 in 3 pritisnemo hkrati in ju držimo toliko časa, dokler ne začne LED indikator 2 HITRO utripati v zeleni barvi. To se zgodi po približno 15 sekundah. Vmes bo LED indikator 2 dvakrat začel utripati z belo barvo, vendar to še ne pomeni, da se je stikalo zaklenilo, zato držimo dalje dokler ne začne indikator HITRO utripati z zeleno barvo.
Za tem je onemogočen prihod v nastavitveni meni za način delovanja kot tudi za nastavitev barve LED indikatorja.
Napravo odklenemo na enak način kot jo zaklenemo.

Prikaz postopka zaklepanja stikala

Slika 21 Prikaz postopka zaklepanja stikala

6. Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Stikalo EM82 omogoča tudi ponastavitev na tovarniške nastavitve (Tabela 3). To storimo tako, da pritisnemo obe tipki 1 in 3 hkrati in ju držimo toliko časa, dokler ne začne LED indikator 2 utripati HITRO vijolično. To se zgodi po približno 25 sekundah. Vmes bo LED indikator 2 začel utripati z belo barvo in po določenem času tudi hitro z zeleno barvo, vendar to še ne pomeni, da se je stikalo ponastavilo, zato držimo dalje dokler ne začne utripati z vijolično barvo.

Prikaz postopka ponastavitve stikala na tovarniške nastavitve

Slika 22 Prikaz postopka ponastavitve stikala na tovarniške nastavitve